Menü

Főoldal
Információk
Gyik
Elérhetőség
Dokumentáció

Felhasználónév:

Jelszó: 
Megoldás a pedagógusok munkaidejének nyílvántartására és a túlórák elszámolására
2012.01.01-től érvényes elszámolás változás!!!! Tájékoztató A pedagógusok többlettanításának új szabályozás alapján történő elszámolása 2012. január 1-jétől A Magyar Közlöny 2011. évi 148. számában megjelent a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény, amely egyebek között módosítja a közoktatási törvény (Kt.) pedagógusok többlettanításának elszámolására vonatkozó rendelkezéseit is. A hivatkozott módosító jogszabály 36. § (10) bekezdése szerint a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép (idézzük): "18. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására e törvényben megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre a nevelő és oktató munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van. Az ily módon teljesített kötelező óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni. Az elrendelhető tanítási órák száma kormányrendeletben meghatározott kivétellel egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a kötelező órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait. A TÖBBLETTANÍTÁSÉRT JÁRÓ ÓRADÍJ CSAK AKKOR FIZETHETŐ KI, HA A PEDAGÓGUS AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKRA ESŐ KÖTELEZŐ ÓRASZÁMÁT TELJESÍTETTE. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a pedagógus azért nem teljesítette a heti kötelező óraszámát, mert az Mt. 151. § (2) bekezdésében megjelölt okból volt távol vagy keresőképtelen volt, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetője utasítása alapján a II. 7. b) pontban meghatározott, pedagógus-munkakörrel összefüggő feladatot látott el." Az új szabályozás 2012. január 1-jén lép hatályba. A változás következtében a 2011. szeptember 1 óta hatályban lévő szabályozás kiegészült a többlettanítás elszámolására vonatkozó rendelkezésekkel. Az új rendelkezésekben hivatkozott törvényi előírások hatályos szövege a következő (melyeket tájékoztatási céllal adjuk meg itt): Mt. 151. § (2) [A munkavállaló részére távolléti díj jár:] a) a 107. § a) pontjában meghatározott távollét miatt kiesett munkaidőre; b) a 107. § b) pontjában meghatározott esetben két munkanapra; c) a 107. § d) és f) pontjában meghatározott esetekben; d) a munkaszüneti nap (125. §) miatt kiesett időre; e) a szabadság (131-132. §) időtartamára; f) a szoptatási munkaidő-kedvezmény [138. § (5) bekezdés] idejére; g) a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alóli felmentés időtartamára. Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 7. b) [Meghatározott időre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelező óráját teljesítheti] a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával, diákönkormányzatot segítő feladatok, kulturális nevelőtanári feladatok ellátásával, a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő, kollektív szerződésben meghatározott feladatok ellátásával.

A munkaidő nyilvántartása a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 140/A. paragrafusa értelmében kötelező előírás.

Rendszerünk éves díja intézményenként 20.000ft+áfa ami tartalmazza a folyamatos fejlesztést és segítséget.

Lehetőség van a rendszer kipróbálására, ami azt takarja, hogy a teljes rendszert ki lehet próbálni és ha elnyerte a tetszését, akkor a már bevitt adatokkal időkorlát nélkül folytatható a használat.
Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

Segítségre van szüksége?
Információk
Gyik
Elérhetőség
Dokumentáció
Hírek